Psalm 1

Gàidhlig

Salm 1

'S beannaicht' an duine sin nach gluais
 an comhairle nan daoi,
An slighe fhiair nam peacach baoth
 na sheasamh fòs nach bi;

An cathair fanaid luchd an spòrs
 nach togair suidh' gu bràth,
Ach ga bheil toil do naomh-reachd Dhè,
 ga smaoineach' oidhch' is là.

Mar chraoibh is amhlaidh bithidh e
 'n cois aibhne fàs a tha,
A bheir na h-aimsir toradh trom,
 gun duilleach chall no blàth.

Soirbhichidh leis gach nì dan dèan:
 ni h-amhlaidh sin do bhi
Na daoine peacach, ach mar mholl
 air fhuadachadh le gaoith.

Is uime sin cha seas a suas
 na h-aingidh anns a' bhreith,
No peacaich ann an comann naomh
 nam fìreanach air leth.

Oir 's fiosrach Dia air slighe ghlain
 nam fìreanach air fad;
Ach slighe fhiar nam peacach baoth,
 di-mhilltear i gu grad.

(Bho Tiomnadh Nuadh, Dùn Eideann (2002))

English

Psalm 1

Blessed are those
    who reject the advice of the wicked.
They will not walk in the sinner's path
    nor take a seat with cynics.
Instead they delight in the law of Yahweh,
    and meditate on it day and night.
They are like trees
    that grow near a stream,
which bear fruit in season,
    whose leaves never wither,
    whose plans always prosper.
Not so the wicked,
    driven like wind-blown chaff.
The wicked will not stand firm at the judgement,
    nor sinners be able to meet with the just.
Yahweh guards the path of the just
    but the path of the wicked is doomed.

(From The Psalms, Slough (1994))